устойчивое развитие цели   цель устойчивого развития   углеродный след   след углеродный   верификация валидация парниковых газов   верификация валидация CO2   верификация и валидация парниковых газов   верификация и валидация CO2   углеродный офсет   разработка отчетов устойчивого развития   разработка стратегии низкоуглеродного развития   внедрение стандартов ISO в менеджмент компании   проведение тренингов по ISO   верификация отчета о реализации углеродного офсета   валидация+плана мониторинга   верификация выбросов парниковых газов   аккредитованный орган по верификации и валидации 
SSDC - SUSTAINABLE GROWTH

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат

"SSDC" ЖШС (бұдан әрі - Серіктестік) қызметкерлеріне тікелей немесе жанама, жеке немесе үшінші тұлғалардың делдалдығы арқылы сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне қатысуға қатаң тыйым салынады. Серіктестік қызметкерлері тәуекелді азайту үшін ақылға қонымды күш салуы керек (жүзеге асыру кезінде?) сыбайлас жемқорлыққа тартылуы мүмкін контрагенттермен: жеткізушілермен, серіктестермен және контракторлармен Іскерлік қатынастар.
Card image cap Card image cap

Көрсетілетін қызметтердің сапасы және экологиялық менеджмент саласындағы саясат

қызмет көрсетудің барлық кезеңдерінде тұтынушылардың талаптарын толық қанағаттандыру
мүдделер қақтығысын болдырмау
нәтижелілікті үнемі жетілдіру арқылы сапа мен тиімділікті арттыру

Құпиялылық саясаты

Серіктестік валидация немесе верификация жөніндегі жұмыстар үшін тартатын валидация немесе верификация жөніндегі барлық сарапшылар жазбаша келісімге қол қояды, ол бойынша олар валидация және верификация органының қолданылатын жалпы саясаты мен рәсімдеріне сәйкес келуге міндеттенеді.

Келісімде құпиялылық және коммерциялық және басқа мүдделерден Тәуелсіздік шарты, сондай-ақ валидация немесе верификация жөніндегі келісімшарт бойынша жұмыс істейтін сарапшыларға валидация немесе верификация жөніндегі органды клиенттермен, жауапты тараппен немесе екі субъектімен кез келген қолданыстағы немесе ықтимал өзара қарым-қатынастарға қатысты хабардар ету талабы белгіленген. Серіктестік клиент немесе жауапты тарап, үшінші тарап туралы жалпыға қолжетімді болып табылмайтын ақпаратты клиенттің немесе жауапты тараптың келісімінсіз жария етпейді. kz

Бейтараптық және Тәуелсіздік саясаты

Серіктестік валидация немесе верификация жөніндегі жұмыстар үшін тартатын валидация немесе верификация жөніндегі барлық сарапшылар жазбаша келісімге қол қояды, ол бойынша олар валидация және верификация органының қолданылатын жалпы саясаты мен рәсімдеріне сәйкес келуге міндеттенеді.

Келісімде құпиялылық және коммерциялық және басқа мүдделерден Тәуелсіздік шарты, сондай-ақ валидация немесе верификация жөніндегі келісімшарт бойынша жұмыс істейтін сарапшыларға валидация немесе верификация жөніндегі органды клиенттермен, жауапты тараппен немесе екі субъектімен кез келген қолданыстағы немесе ықтимал өзара қарым-қатынастарға қатысты хабардар ету талабы белгіленген. Серіктестік клиент немесе жауапты тарап, үшінші тарап туралы жалпыға қолжетімді болып табылмайтын ақпаратты клиенттің немесе жауапты тараптың келісімінсіз жария етпейді. kz

Іскерлік этика ережелерін сақтау саясаты

Құзыреті: серіктестік өз біліктілігімен орындай алатын және клиентке тиімді қызмет көрсете алатын жұмысты орындау үшін алынады.
Көрсетілетін қызметтер туралы келісім және ақы төлеу: Серіктестік жұмыс басталғанға дейін клиентпен көрсетілетін қызметтердің ауқымы мен сипатына және ақы төлеу негіздеріне қатысты ресми (жазбаша түрде) уағдаласуы тиіс.
Келісім - шарт: серіктестік келісім-шартты клиенттің алдын-ала келісімімен ғана жасай алады.
Мүдделер қақтығысы: сол кезеңнің есебін верификациялау бойынша қызмет көрсетілетін компанияларға парниктік газдарды түгендеу мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсетуге тыйым салынады.
Құпиялылық: Серіктестік жұмысты орындау кезінде өзіне белгілі болған ұйымның құпияларын жария етпей, қатаң құпиялылық шартымен клиенттің ақпаратын пайдалануға тиіс.
Байланыс: Серіктестік клиентке жұмыс барысы туралы үнемі хабарлап отыруы керек, сонымен қатар қызметкерлер мен қосалқы мердігерлер арасындағы тиімді ішкі байланысты қамтамасыз етуі керек.
Сыйластық: Серіктестік қызметкерлері барлық қатысушы тараптарға құрметпен әрекет етуі керек.
 

Процедура управления жалобами и апелляциями

Жалобы и отзывы, выражающие недовольство проводимыми работами Органа по ВВ могут поступать различными способами, например:
1. Прямым путем: непосредственно от Клиента об услугах ОРГАНА ПО ВВ
2. Косвенным путем: от потребителей (пользователей) услуг Клиентов ОРГАНА ПО ВВ, от работников Клиентов ОРГАНА ПО ВВ, от органа по аккредитации, уполномоченного органа и т.п.
3. Внутренним путем: от штатных сотрудников, сотрудников, привлекаемых на контрактной основе ОРГАНА ПО ВВ.

Апелляции идентифицируются и рассматриваются в соответствии с настоящей процедурой, которая предусматривает следующее:
1. Регистрация апелляции
2.Предоставление внутренней процедуры SSDC-PR-09 заявителю для ознакомления с процессом рассмотрения апелляции
3. Издание внутреннего Приказа о создании комиссии по рассмотрению апелляции из числа сотрудников или независимых лиц, не принимавших участие в ВВ по заявленной апелляции, а также выпуске Заключения по ВВ
4. Уведомление Заявителя о получении апелляции, сроках рассмотрения апелляции, составе комиссии по рассмотрению апелляции
5. Расследование, соответствующее риску, размеру и характеру жалобы и/или апелляции
6. Определение основной причины появления апелляции
7. Эффективное корректирующее действие или коррекция
8. Оценка удовлетворенности клиентов
9. Возможное изменение системы СМ, включая обновление процедур, для предотвращения подобных проблем, возникающих в будущем
10. Выпуск Отчета о проведенном процессе рассмотрения апелляции с Заключением по апелляции